فهرست

مراحل ﺗﻮﻟﯿﺪ درب و ﭘﻨﺠﺮه UPVC

فرآیند ﺗﻮﻟﯿﺪ درب و ﭘﻨﺠﺮه UPVC یکی از موارد تاثیرگذار در کیفیت درب و پنجره دوجداره UPVCفرایند تولید این محصول می باشد. دستگاه های مورد استفاده، اقلام مصرفی برای مونتاژ، نحوه جایگذاری قطعات روی درب و پنجره دوجداره (لولا، دستگیره و …)، دمای دستگاه جوش پنجره UPVC، ابعاد شیشه دوجداره، ابعاد برش و غیره مجموعه مراحل ﺗﻮﻟﯿﺪ درب و ﭘﻨﺠﺮه UPVC هستند که بهبود آنها موجب افزایش کیفیت می شوند. لوازم مورد نیاز برای تولید درب و پنجره: 1. پروفیل فریم 2. پروفیل لنگه پنجره و در صورت نیاز به پروفیل میانی (مولیون یا وادار) 3. دستگیره 4. اسپانیولت (مکانیزم ارتفاع) 5. زاماک مقابل اسپانیولت 6. پیچ سوزنی جهت اسپانیولت و زاماک 7. لولای پنجره 8. پیچ مخصوص لولای پنجره 9. گالوانیزه داخل پروفیل ها 10. تسمه 7 میلیمتری تقویت لولا 11. زهوار مخصوص نگهداری شیشه 12. لاستیک مخصوص آب بندی 13. بست میانی در صورت استفاده مولیون یا T وسط (وادار) 14. اکریلیک ماستیک جهت مونتاژ و نصب 15. پیچ مخصوص نصب 16. پایه شیشه لاستیکی جهت رگلاژ و نصب شیشه 17. ﺷﯿﺸﻪ ( ﺗﮏ ﺟﺪاره ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ) پنجره های upvc قابلیت نصب روی قاب های فلزی  و سازه های سیمانی ، آجری و … را دارند.البته جهت نصب سریعتر ، تمیز تر ، دقیق تر و کم هزینه تر ، ساخت و جایگذاری فریم انتظار با قوطی آهنی به ضخامت ترجیحا  30 *60 میلیمتر توصیه می شود .
مکان قرارگیری پنجره دوجداره
نحوه و مکان قرارگیری پنجره دوجداره
اﻟﻒ )اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﯾﻮ ﭘﯽ وي ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﺑﻪ آن ﻫﺎ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎ وﺳﺎﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در این مرحله در زمان آماده بودن درگاه پنجره عملیات اندازه گیری دقیق توسط ابزار مناسب اعم از متر های لیزری یا متر های نواری صورت می گیرد شود . دقت هر چه بیشتر در فرد منجر به تولید محصولی با کیفیت و همچنین بدون خطا در نصب می شود. در زمان آماده بودن درگاه پنجره عملیات اندازه گیری دقیق توسط ابزار مناسب اعم از متر های لیزری یا متر های نواری صورت می گیرد و جهت تعیین نقشه پنجره ها به واحد طراحی ارائه میگردند . ب)ﻃﺮاﺣﯽ در واحد طراحی بمنظور افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه ، با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته عملیات طراحی درب و پنجره ها صورت گرفته و پیشنهاد قیمت به مشتری و برنامه تولید به پخش مونتاژ ارائه می گردد . ﻃﺮاﺣﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳتگاهﻫﻬﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
نحوه طراحی پنجره دوجداره UPVC
طراحی پنجره دوجداره
ج)ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ درب ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه به سه نوع دستگاه تولید پنجره نیازمند هستنند که شامل: ماشین آلات تمام اتوماتیک تولید پنجره دو جداره یو پی وی سی ماشین آلات نیمه اتوماتیک تولید در و پنجره دو جداره ماشین آلات دستی رو میزی تولید درب و پنجره دو جداره پس از نهایی شدن طرح و اندازه های یک پنجره دوجداره UPVC یا درب UPVC، اطلاعات بدست آمده از نرم افزار، وارد رایانۀ مرکزی ماشین آلات ساخت در و پنجره دو جداره می شود. این رایانه، داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و دستورات لازم جهت ساخت درب یا پنجره مورد نظر را برای خط تولید پنجره یو پی وی سی ارسال می کند و از این پس، دستگاه های تولید پنجره با کمک دستگاه کنترل، تمامی مراحل را به صورت خودکار پیش خواهند برد. مراحل مونتاژ در و پنجره UPVC پروفیل های مورد نظر با توجه به نوع سفارش درب و پنجره انتخاب شده و پس از انجام محاسبات دقیق و مهندسی و آنالیز ابعاد درب و پنجره ، طبق نقشه توسط دستگاه تمام اتوماتیک برش داده شده . سپس دستگاه تعدادی از این پروفیل ها بمنظور ایجاد شیار آب به دستگاه مربوطه منتقل میشوند . همزمان با عملیات مذکور پروفیلهای گالوانیزه که به منظور تقویت پروفیلهای UPVC می باشند ، برش داده شده و درون آنها با پیچ محکم میشوند . در ادامه در صورت نیاز به نصب دستگیره و یراق آلات سوراخها و شیارهای مورد نیاز توسط دستگاه روی پروفیل تعبیه می شود . سپس پروفیل ها طبق نقشه توسط دستگاه جوش به یکدیگر متصل می شوند و با انتقال به دستگاه بعدی ، پلیسه ها و زوائد ناشی از جوش در زوایای مختلف از بین میرود و در نهایت روی میز کار پس از تمیز کاری های نهائی ، یراق آلات روی درب و پنجره نصب میگردد . نکته: جای پیچ ها در روی اسپانیولیت بسیار مهم است و بهتر است هر ۳۰ سانت یک پیج قرار گیرد. در سمت چرخ دنده بهتر است که پیچ ها به هم نزدیکتر بوده تا در اثر فشار دستگیره، اسپانیولیت از پروفیل جدا نشود.
  1. تعبیه شیار خروج آب باران 2. سوراخکاری محل دستگیره و جای مغزی قفل 3. نصب گالوانیزه تقویتی و ثابت کردن آن در جایگاه مخصوص خود و قرار دادن سیخ لولا 4. در صورت نیاز به مولیون برش و تراش و پرداخت آن و نصب گالوانیزه تقویتی و پیچ کردن کانکشن مربوطه 5. جوشکاری قسمت هایی که فارسی بر شده است. 6. پلیسه گیری و تمیزکاری بعد از جوش 7. برش زهوار که معمولاً با زاویه 45 درجه بریده می شود. 8. نصب گسکت روی پروفیل های بدون گسکت 9. نصب اولیه براق 10. انتقال پنجره به محل نصب و نصب نهایی پنجره، یراق، شیشه و زهوار.
مراحل ساخت پنجره دوجداره
مراحل ساخت پنجره دوجداره
ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرش درب و ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﻬﻨﺪ ﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺑﻌﺎد درب و ﭘﻨﺠﺮه ، ﻃﺒﻖ نقشه ﺑﺮش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎر آب ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﭘﺮوﻓﯿﻞ UPVC و اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎر آب ، ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺮش داده ﺷﺪه و درون آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. بمنظور مقاوم سازی و تقویت درب و پنجره های تولیدی ملزم به استفاده از پروفیل گالوانیزه با ضخامت مناسب در داخل خانه اصلی پروفیل UPVC می باشیم. بکارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل اصلی UPVC و پیچ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده، ضمن کاهش خطر افتادگی بازشوهای پنجره دو جداره، مقاومت درب و پنجره های ساخته شده از پروفیل UPVC را افزایش می دهد. در اداﻣﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﯾﺮاق آﻻت (ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎز ﺷﻮ) ؛ ﺳﻮراﺧﻬﺎ و ﺷﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮ ﺳﻂ د ﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ ﻓﺮز روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﭘﯿﭻ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪي، ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎ و زاﺋﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮش در زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. در ﻧﻬﺎﯾﺖ روي ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎرﯾﻬﺎي ﺟﺰﺋﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﯾﺮاق آﻻت روي درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن ﯾﺮاق آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺎب و ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﯾﺮاق آﻻت ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﯾﺮاق آﻻت در رده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ در ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . کنترل کیفیت و رگلاژ درب و پنجره یو پی وی سی جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تولید شده وبرخورداری از استانداردهای لازم ، این محصولات در بخشی جداگانه، تحت آزمایشات و تست های گوناگون قرار داده می شوند. چهارچوبهای ساخته شده بر روی دیوارهای مصنوعی قرار گرفته و توسط گیره های هیدرولیکی در جای خود محکم می شوند. تست مقاطع جوش، مقاومت در برابر فشار و نیروهای مکانیکی خارجی ، حفظ شرایط فیزیکی و عدم تغییر شکل و … از جمله این تست ها می باشند. پس از آن نوبت به رگلاژ پنجره می رسد. قاب ها و بازشوها بر روی دیوارهای مصنوعی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سپس رگلاژ و تنظیم اولیه بر روی آنها صورت می گیرد. پس از تنظیم ، قاب ها و بازشوها به انبار انتقال داده می شوند تا در موعد مقرر، جهت نصب، به محل مورد نظر ارسال گردند. نصب درب و پنجره یو پی وی سی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه، ﻗﺮار دادن ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ. ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي دوﺟﺪاره ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح درون ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد: اﺑﺘﺪا ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎب و دﯾﻮاره اﺳﭙﯿﺴﺮﻫﺎي (ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاز) ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎوي در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ، ﺑﯿﻦ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه و دﯾﻮاره ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﻗﺎب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن درون دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﭘﯿﭻ ﮐﺮدن ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه درون دﯾﻮار ، دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﭙﯿﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻫﺎ ﻓﻮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎب و دﯾﻮاره را ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﭘﺲ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﻮم ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎﻣﻼً آب ﺑﻨﺪي ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎز ﺷﻮ از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﺎزﺷﻮ را ﺑﻪ روي ﻗﺎب ﻧﺼﺐ ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﺷﯿﺸﻪ را درون ﺑﺎزﺷﻮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺮاز ﺑﻮدن ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه ، زﻫﻮار ﺷﯿﺸﻪ (bead Glazing) را ﻧﯿﺰ ﺟﺎ زده و ﺑﺎز ﺷﻮي ﭘﻨﺠﺮه را رﮔﻼژ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬ ﮐﻮر در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻨﺠﺮه و ﺳﻬﻮﻟﺖ و رواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
مراحل نصب پنجره دوجداره
مراحل نصب پنجره دوجداره
مراحل نصب پنجره دوجداره
مراحل نصب پنجره دوجداره