گروه صنعتی
افشارکیا

حفاظ نرده ای آبشاری

این حفاظ مانند حفاظ نیزه ای ساده میباشد با این تفاوت که از هر دو طرف با عرض ۵۰ سانت خم شده  تا مانع از بالا رفتن فرد از ارتفاع دیوار شود